Verksamhetsförlagd utbildning I

12 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KK015

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3KK015
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicinsk laboratorievetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet, 28 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring av högskoleförordningen (2006:1053).

Kursen ges i termin 4 och 5 i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs huvudsakligen av praktisk färdighetsträning.

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap och tillhörande metodik som krävs för förståelse av senare kurser i programmet och de färdigheter som ingår i den biomedicinska analytikerns yrkesverksamhet.

Behörighetskrav

1: 40 godkända högskolepoäng i ämnen motsvarande årskurs 1 i programmet samt genomgångna kliniska kurser från termin 3 och 4.

2: Vid antagning till fristående kurs krävs äldre biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande kompetens samt en genomgången klinisk programkurs. För 1 och 2 gäller även godkända praktiska prov

Mål

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Den studerande ska efter genomförd kurs:

- kunna tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper inom biomedicinsk laboratoriemetodik

- skriftligt kunna sammanställa ett projekt enligt given mall

- muntligt kunna redovisa en analys utförd enligt kvalitetssäkrat dokument

- kritiskt granska, bedöma och använda relevant information

- visa förmåga till lagarbete och samverkan på arbetsplatsen oavsett personalens genus, etnicitet eller sexuell läggning

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

- uppmärksamma och hantera tekniska avvikelser

- identifiera de moment som utgör grund för att uppfylla ställda kvalitetskrav

- bearbeta och tolka analys- och undersökningsresultat ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel

- beskriva logistiken för diagnostiska laboratorier

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Den studerande ska efter avslutad kurs:

- kunna professionellt bemöta patienter ur ett etiskt, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i provtagnings/undersökningssituationen.

Innehåll

Patientbemötande, provtagning, provhantering, remissförfarande och provflöde. Laboratorieanalyser och undersökningar innefattande analysprinciper, det tekniska utförandet, resultatbedömning samt kvalitetssäkring för de valda områdena. Informationssökning från vetenskaplig tidskrift. Skriva rapport på valt projekt

Undervisning

Praktisk och teoretisk undervisning genomförs under handledning vid minst två principiellt skilda diagnostiska laboratorier samt vårdcentral.

Examination

Examination sker i form av enskilda skriftliga rapporter varav en redovisas muntligt. Bedömningar från handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen sker enligt särskilt bedömningsformulär.

Student skall ha rätt att genomgå förnyad klinisk praktik en gång. Dispens

för ytterligare tillfällen kan beviljas av grundutbildningskommittén om

synnerliga skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

AVBRUTEN VERKSAMHETSFÖRLAGT UTBILDNING I FÖRTID

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen dock högst ett per år.

Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin