Fysiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG103
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Organismernas evolution och mångfald, 15 hp, Genetik och genteknik 15 hp, Cellbiologi 15 hp samt kemi 30 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för växters och djurs uppbyggnad, cellernas och vävnaders struktur samt olika organ och organsystems funktion
  • redogöra för de grundläggande fysiologiska kontrollmekanismerna (t.ex. hormoner) hos växter och djur
  • beskriva växters och djurs näringsupptag och ämnesomsättning, vatten- och jonbalans samt temperaturreglering
  • jämföra blodcirkulation och respiration hos land-, vattenlevande och flygande djur
  • beskriva organismernas försvarssystem och reproduktionsfysiologi
  • redogöra för ekofysiologiska begrepp samt fysiologiska anpassningar till olika livsmiljöer med hjälp av mikroskop särskilja olika cell- och vävnadstyper
  • redogöra för och diskutera valda fysiologiska problemställningar

Innehåll

Kursen består av två delkurser djur- och växtfysiologi. I djurfysiologi delen studeras uppbyggnad och funktion av djurens olika organ och organsystems samt de fysiologiska processer som styr djurens differentiering och utveckling. Speciellt studeras endokrina organ, nervsystem, sinnesorgan, muskulatur, cirkulationssystem, gasutbyte, ämnesomsättning och reproduktion. I växtfysiologidelen behandlas växters byggnad, vattenhushållning och näringsupptagfotosyntesen och kväveomsättningen. Vidare studeras hormoners och andra reglerande ämnens kontroll av cell- och vävnadsdifferentieringhur växter påverkas av omgivningsfaktorer som ljus och temperatur. Flera laborationer genomförs i båda delkurser.På kursen förekommer diskussionsseminarier där intressanta fysiologiska och etiska frågeställningar diskuteras (bl.a. genmodifierade växter, könsskillnader, djurförsök, användning av stamceller.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten. Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

Kursen består av en teoridel omfattande 9 hp med skriftlig examination och en laboratorie-/seminariedel omfattande 5 hp. Författandet av en uppsats inom fysiologi ger 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin