Amerikanska massmedier II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN725

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN725
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Engelska institutionens styrelse, 1 september 2011
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Avklarad kurs Amerikanska massmedier 7,5 hp eller 30 hp inom humanistisk eller samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för huvuddragen i flera centrala medieteorier i relation till händelserna i USA den 11 september 2001, kring nyhetsvärdering, kulturellt minne, visuell kultur, populärkultur, politisk kommunikation och Internet

- kunna föra en kritisk diskussion om de amerikanska mediernas många skilda roller under och efter 9/11, utifrån de huvudbegrepp som introduceras på kursen.

Innehåll

Kursen diskuterar problem och frågor som rör moderna amerikanska massmedier. Vi använder händelserna i USA den 11 september 2001 för att introducera studenterna till en rad olika medieteorier och perspektiv som belyser mediernas olika roller och betydelser i den amerikanska kulturen.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen tillhör ett biområde och kan inte ingå som ett huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin