Amerikansk politik II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN723

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN723
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Engelska institutionens styrelse, 1 september 2011
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Avklarad kurs Amerikansk politik 7,5 hp eller 30 hp inom humanistiska eller samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna uppvisa goda kunskaper om några av de sakfrågor och problemställningar som präglar dagens amerikanska inrikes- och utrikespolitik

- kunna argumentera på engelska för eller emot en viss ståndpunkt i en aktuell stridsfråga i den amerikanska politiken

- kunna skriftligt analysera en given text på engelska inom området

Innehåll

Kursen tar upp några aktuella problem i nutida amerikansk politik som partiernas minskade betydelse, valdeltagandet, finansieringen av valkampanjerna, förhållandet mellan presidenten och kongressen, domstolarnas makt samt USA:s nuvarande utrikespolitik.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen tillhör ett biområde och kan inte ingå som ett huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin