Retorikvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV256

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LV256
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 september 2011
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 8 november 2006 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari 2007 Litteraturlistan är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 8 november 2006.

Behörighetskrav

Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.

Mål

Syftet med kursen är att fördjupa och utveckla retorikvetenskapliga metoder och teoretiska kunskaper. Vidare syftar kursen till att den studerande skall lära sig att formulera kvalificerade vetenskapliga problem på en hög nivå, samt fördjupa sina färdigheter i att diskutera sådana problem i skrift.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- självständigt kunna analysera komplexa retorikvetenskapliga problemställningar och relatera till såväl den klassiska retorikens frågeställningar som till samtida modern retorikvetenskap samt angränsande teoribildningar

- självständigt kunna anlägga avancerade retorikvetenskapliga problem på kulturella och sociala fenomen av såväl samtida som historisk art

- att kritiskt kunna granska och utvärdera olika former av retorikvetenskaplig teori och metod

Innehåll

Kursen belyser utifrån modern retorikvetenskaplig teoribildning olika retoriska företeelser i samtida offentlighet. Retorikens maktaspekter belyses, och retorikvetenskapens gränser gentemot angränsande discipliner diskuteras.

Undervisning

Undervisningen sker i form seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt genomförande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter.

Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin