Nationalekonomi C: Offentlig ekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE772

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE772
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Nationalekonomiska institutionens styrelse, 29 september 2011
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Genomgått Nationalekonomi A 30 hp och Nationalekonomi B 30 hp och godkänd på minst 52,5 hp. Statistik 15 hp.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förklara hur den offentliga sektorn fungerar och vilka problem som är aktuella inom området

- tillämpa grundläggande analysmetoderna som används för att studerar offentliga sektorn

Innehåll

Varför är ekonomisk analys av offentliga sektorn en egen specialitet inom det stora ekonomiämnet? Är det omfattningen av den kollektiva makten och inflytandet som skapat ämnesområdet, den offentliga sektorn utgör två tredjedelar av BNP? Eller är det kollektivt beslutsfattande som skiljer sig från marknadsmodellernas i huvudsak individuella beslutsfattande som motiverar ett speciellt studium? Båda frågeställningarna kan sägas motivera studier av ämnesområdet.

Övergripande mål i den offentliga sektorn är effektivitet, välfärdsfördelning och frihet. Vilka samband finns mellan de övergripande målen och de mer konkreta anspråken på rättvisa, vård, utbildning och kommunikationer, för att nämna några uppgifter som den offentliga sektorn tillgodoser? Kursen presenterar analysverktyg, visar hur ekonomer använt analysverktygen och diskuterar konkreta tillämpningar mot bakgrund av svenska och amerikanska förhållanden. Den teoretiska bakgrunden är främst den ekonomiska välfärdsteorin som använder sig av mikroteorins begrepp och analysmetoder. Kursen berör även frågeställningar med anknytning till politiskt beslutsfattande, moralfilosofi och juridisk finansteori.

Kursen behandlar först teoretiska utgångspunkter. Sedan följer problemställningar som knyter an till den offentliga sektorns utgifter och hur utgifterna används. Sist behandlas den offentliga sektorns inkomster d v s huvudsakligen skattesystemet och de problem som skattesystemets utformning ger upphov till.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar med inlagda övningsmoment.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin