Tillämpad ekosystemekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG305

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG305
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap; alt. 2) 90 hp biologi. I båda fallen dessutom 15 hp fortsättningskurs i ekologi eller limnologi.

Mål

Kursen bygger vidare på studenternas kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser i ekologi eller limnologi och syftar till att förmedla ett självständigt och källkritiskt arbetssätt för framtida arbetslivsverksamhet eller forskning med hållbar utveckling som övergripande mål.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • övergripande förklara struktur och funktion hos akvatiska och terrestra ekosystem, samt interaktioner dem emellan, ur ett avrinningsområdesperspektiv samt motivera användning av avrinningsområden som bas för naturvård, miljöskydd och övrig samhällsplanering
 • redogöra för EUs vattendirektiv, och hur vattenfrågor hanteras även utanför Europa
 • handha GPS-utrustning och använda ett geografiskt informationssystem uppbyggt i programpaketet ArcGIS
 • självständigt planera, motivera och genomföra provtagning och analys för monitoring av vattenkvalitet i ett avrinningsområde, samt utvärdera erhållna resultat
 • förklara och skilja mellan olika former av antropogen påverkan på akvatiska system samt använda detta i naturvärdes- och skadebedömningar av sjöar och vattendrag
 • kritiskt granska och kommunicera teorier, komplexa problem och forskningsresultat

Innehåll

Tillämpad ekosystemekologi

Kursen behandlar avrinningsområden ur ett integrerat ekosystemperspektiv, och följande moment ingår:

 • Det hydrologiska kretsloppet och vatten som transportör av olika substanser
 • Definition och identifiering av avrinningsområden, från kartmaterial och i fält
 • Flödesanalyser av olika substanser i avrinningsområden
 • Avrinningsområdesbaserade ekosystems struktur och funktion, interaktioner mellan terrestra och akvatiska delsystem
 • Global kolomsättning och klimatförändringar
 • Påverkade vs naturliga system. Effekter av olika markanvändning på hydrologiska, kemiska och biologiska processer i mark och vatten
 • Skador på akvatiska ekosystem i form av fysiska ingrepp (dikning, sjösänkning, kanalisering), föroreningar (eutrofiering, försurning, farliga ämnen), introduktion av främmande arter, och exploatering av artpopulationer
 • Fallstudier för bedömning av Natura 2000-objekt
 • Muntliga och skriftliga redovisningar samt grupparbete ingår i kursen

GIS-träning

Arbetsövningar med användning av datorprogrammet ArcGIS, till stor del integrerat i övriga kursmoment. Ett individuellt GIS-projekt ingår också.

Litteraturseminarium

Vattenhantering och vattenvård i svenskt, europeiskt och internationellt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten. Deltagande i seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Tillämpad ekosystemekologi 8 hp; GIS-träning 5 hp; Litteraturseminarium 2 hp

Examination av den tillämpade ekosystemekologin sker löpande genom skriftliga rapporter, muntliga presentationer och/eller diskussionsseminarier under kursens gång.

Examination av GIS-momentet sker genom inlämningsuppgifter samt genom en enskild arbetsuppgift där studenten producerar och redovisar ett arbete där en GIS-karta ingår.

Litteraturseminariet fordrar aktivt deltagande i diskussionerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin