Geodetisk mätteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE414

Kod
1TE414
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 december 2011
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Minst 60 hp samt Fältmätning eller motsvarande

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda geoprogrammet för att skapa ritningar, utföra koordinatberäkningar, nätutjämningar, koordinattransformationer mm.
  • genomföra inmätningar med totalstation och GPS som underlag till terrängmodeller och digitala kartor.
  • redogöra för olika metoder att samla in data till terrängmodeller t.ex. flygbildstolkning markscanning, digitalisering av nivåkurvor mm.
  • skapa anläggningsmodeller och terrängmodeller och utföra massberäkningar.
  • redogöra för kvalitetssäkring av terrängmodeller.
  • skriva mätrapporter och ta fram fackmässiga ritningar.

Innehåll

Praktiska mätövningar med totalstation.

Praktiska mätövningar med GPS.

Nätutjämning.

Massberäkningar.

Koordinattransformationer.

Ritningar.

Kvalitetssäkring av terrängmodeller.

Framställning av digitalt projekteringsunderlag, digitala kartor, terrängmodeller mm.

Grunderna i geodesiprogrammet Geo.

Undervisning

Projektarbete med projektstödjande, fältmätningar, övningar och genomgångar.

Examination

Projektuppgift med individuella delinlämningar (3 hp).

Skriftlig eller muntlig tentamen (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Geodetisk mätteknik , 1BI123 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin