Analytisk miljökemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB100

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB100
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande kemi, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • namnge och redogöra för funktionella gruppers vanligaste reaktioner
  • diskutera hur organiska föreningars struktur påverkar fysikaliska egenskaper generellt samt för några ur miljösynpunkt relevanta föreningar
  • diskutera problematiken kring de vanligaste typerna av organiska miljögifter
  • redogöra för vanliga provtagningsmetoder för oorganiska och organiska föreningar i framför allt mark, vatten och luft
  • redogöra för och använda anlaysmetoder baserade på separationsmetoder, elektroanalytiska tekniker, metoder baserade på atomär och molekylär spektroskopi
  • ge förslag på lämpliga analytiska tillvägagångssätt för bestämning av ur miljösynpunkt viktiga oorganiska och organiska föreningar i främst mark, vatten och luft
  • beräkna och skriftligt redovisa praktiskt erhållna analysresultat i en sammanhängande laborationsrapport

Innehåll

Namngivning av organiska föreningar. Relation mellan kemisk struktur, bindingstyp och egenskaper såsom kokpunkt, löslighet och viskositet. Strukturen på vanliga organiska molekyler och funktionella gruppers vanligaste reaktioner.

Viktiga organiska miljögifter såsom DDT, PAH, dioxiner, PCB, BTEX och klorerade lösningsmedel och de egenskaper som påverkar förekomst och persistens i miljön samt miljögifters ekotoxicitet och vad i deras struktur som påverkar reaktiviteten och samspelet med levande celler.

Fullständigt analysförfarande innehållande provtaning, provberedning, separation, detektion och utvärdering. Översikt över de vanligaste metoderna för provtagning och provberedning. Separationsmetoder främst gas- och vätskekromatografi. Elektroanalytiska tekniker främst potentiometri och voltammetri. Spektroskopiska metoder, främst spektrofotometri och atomabsorptionsspektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, ev. studiebesök. Kursstart, seminarier, laborationer och ev. studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 3 hp. Laborationerna inklusive redovisningar motsvarar 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin