Kryptologi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT075

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT075
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 juni 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Minst 120 hp inklusive en fortsättningskurs i programmering, Algoritmer och datastrukturer och Diskret matematik eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ge exempel på hur teorier, principer och tekniker för hur kryptografiska metoder kan användas för att åstadkomma datasäkerhet
  • förklara teorin bakom vanliga kryptografiska metoder, bl.a. olika typer av hashfunktione, symmetriska och asymmetriska chiffer, digitala signaturer och slumptal
  • analysera, använda och implementera sådana metoder samt reflektera över deras begränsningar och tillämpbarhet

Innehåll

Teori och praktik för olika typer av chiffer, t.ex. klassiska chiffer, blockchiffer, flödeschiffer, affina chiffer, publika chiffer. Hashfunktioner med och utan nyckel, nyckelhantering, digitala signaturer och slumptal.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Examination

Tentamen (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin