Kvantfysik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE701

Kod
1TE701
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 juni 2013
Ansvarig institution
Institutionen för teknikvetenskaper

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Mekanik I/Mekanik baskurs, Vågor och optik samt Kvantfysik. Transformmetoder och Termodynamik ska vara genomgångna

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • klassificera och beskriva enklare kubiska kristallstrukturer,
  • redogöra för fasta materials termiska, magnetiska och elektriska egenskaper utifrån grundläggande modeller för elektronstruktur och fononer,
  • beskriva materiens innersta struktur i termer av materiens minsta beståndsdelar och deras växelverkningar,
  • redogöra för kärnreaktioner och partikelsönderfall och hur dessa uppkommer spontant och artificiellt samt hur de kan detekteras.

Innehåll

Fasta tillståndets fysik:

Kristallstruktur: kubiska strukturer och deras gitter

Fononer: gitterdynamik och termiska egenskaper.

Elektroner: frielektronmodeller, energiband, termiska, magnetiska och elektriska egenskaper.

Kärn- och partikelfysik:

Struktur: tidiga universum, atomkärnor, baryoner, mesoner, antimateria.

Växelverkan: elektrosvaga kraften och bosoner, starka kraften och gluoner.

Reaktioner: relativistisk kinematik, kärnreaktioner fission, fusion, radioaktivitet.

Verktyg: acceleratorer, detektorer, reaktorer.

Laborationer:

1. Halvledarfysik. 2. Radioaktiva sönderfall.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen, laborationer och seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin