Arkivvetenskap, masterkurs

60 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KK032

Kod
5KK032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
ABM A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM, 2 maj 2012
Ansvarig institution
Institutionen för ABM

Behörighetskrav

Kursen är öppen endast för dem som inom masterprogrammet i ABM, med inriktning Arkivvetenskap, uppnått 52,5 hp.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått:

  • fördjupade kunskaper om ABM-områdets vetenskapliga discipliner
  • kännedom om teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet samt för arkivvetenskap och andra informationsvetenskaper i synnerhet
  • stora färdigheter i att avgränsa, utforma och genomföra ett skriftligt vetenskapligt arbete inom området
  • fördjupade kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet
  • fördjupade kunskaper om juridiska begrepp med relevans för arkivhantering samt om tillämpningen av lagar och förordningar som är särskilt relevanta för verksamheten vid statliga och kommunala arkiv
  • kunskaper om arbetsmarknad, verksamhetsutveckling och projektplanering med särskild inriktning mot kulturarvsinstitutionerna
  • kunskaper och färdigheter som sammantaget är erforderliga för en anställning som arkivarie eller motsvarande inom statlig, kommunal eller enskild sektor.

Innehåll

Moment 1. Teori och metod för ABM, 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Inom momentet studeras övergripande teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet. Syftet är vidare att fördjupa diskussionen om ABM-områdets vetenskapliga discipliner, deras relationer till andra akademiska discipliner och till varandra samt att orientera om teorier och metoder som används i forskning inom arkivvetenskapen, biblioteks- och informationsvetenskapen samt musei- och kulturarvsvetenskapen. Momentet fungerar också som en förberedelse inför moment 3.

Moment 2. Juridik för arkivarier, 7,5 hp

Detta moment ger fördjupade kunskaper om tillämpningen av lagar och förordningar som är särskilt relevanta för verksamheten i offentlig förvaltning och vid statliga och kommunala arkivinstitutioner. Bland annat studeras offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och personuppgiftslagen. Vidare diskuteras förvaltningsrättsliga problem förknippade med avtalsskrivning och upphovsrätt.

Moment 3. Masteruppsats, 30 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet ägnas åt författandet och ventileringen av ett skriftligt vetenskapligt arbete. Häri ingår även att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet samt fungera som opponent vid ventilering av annan students uppsats. Arbetet påbörjas under höstterminen och slutförs under vårterminen.

Ventileringsseminarierna är öppna för samtliga studenter på masterprogrammet i ABM.

Moment 4. Digitalt bevarande för arkivarier, 7,5 hp

Under detta moment fördjupas studierna av den digitala utvecklingens följder för informationsbehandling och arkivhantering. Fokus ligger på hanteringen av elektroniska handlingar i ett bevarandeperspektiv. Bland annat behandlas statliga regelverk och tillämpningsmetoder, internationella standarder, bevarandestrategier, e-förvaltning och informationssäkerhet.

Moment 5: Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet fokuserar på att knyta samman den kunskap som förvärvats under utbildningens gång och omsätta denna på olika sätt som syftar till att stärka studenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Momentet innefattar bland annat arbete med en meritportfölj och presentation av teorier om ledarskap. Stor tonvikt läggs på verksamhetsutveckling och formulering av projektplaner med särskild inriktning mot kulturarvsinstitutionerna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt enskild handledning. Undervisningen är till övervägande del obligatorisk.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och vid övningstillfällen; skriftlig eller muntlig tentamen, redovisning av uppgifter och övningar gjorda individuellt eller i grupp, samt genom framläggandet av ett examensarbete i form av en masteruppsats. Samtliga moment på kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd, med undantag för moment 5 (Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering) som bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs minst hälften VG på ingående kursmoment.

Övergångsbestämmelser

För studenter som tidigare läst kurser som motsvarar kursmoment inom den valda inriktningen kan vissa moment behöva bytas ut mot kursmoment från de andra två inriktningarna inom masterprogrammet i ABM.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin