Protein engineering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG301
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F, Kemi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 maj 2012
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive någon av kurserna Molekylär cellbiologi, Genomfunktion, Molekylärmedicinsk infektionsbiologi eller Genombiologi. Alternativt 30 hp inom masterprogrammen Tillämpad bioteknik, Molekylär bioteknik eller Kemi, inriktning biokemi.

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge dem fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera proteiners struktur och uppbyggnad med datorbaserade metoder
 • redogöra för proteiners uppbyggnad och klassificering
 • analysera och jämföra proteiners aminosyresekvens och struktur samt relatera denna information till proteiners funktion
 • redogöra för enskilda aminosyrors egenskaper och inverkan på proteiners löslighetsegenskaper, struktur och funktion
 • redogöra för faktorer av betydelse för proteinveckningsprocesser och stabilitet
 • redogöra för hur proteiner kan användas för olika industriella och akademiska ändamål, såsom strukturbestämning, organisk syntes och läkemedelsdesign
 • analysera proteiners renhet och stabilitet och redogöra för hur de kan förvaras på bästa sätt
 • redovisa hur man med biotekniska metoder kan konstruera plasmider för expression av naturliga och modifierade gener
 • planera mutagenesexperiment för att testa proteinstabilitet och/eller funktion
 • konstruera primers för att introducera mutationer med hjälp av PCR
 • genomföra ett PCR-baserat mutagenesexperiment
 • med biokemiska metoder isolera proteiner
 • planera och genomföra aktivitetsmätningar av isolerat protein, samt karaktärisera renhet och stabilitet av proteinet
 • föra laboratoriedagbok enligt GLP
 • utforma en enkel forskningsplan för en bioteknologisk uppfinning

Innehåll

Föreläsningar och datorbaserade övningar om bioteknologiska metoder och proteiners uppbyggnad, struktur och funktion. Föreläsningar om industriella och andra tillämpningar. Projektbaserade bioteknologiska experiment.

Produktion av modifierade produkter.

Studenten ska även presentera bioteknologiska problemlösningar och resultat, samt genomföra dokumentation av den laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar, duggor och datorövningar är obligatorisk.

Examination

Teoridelkurs (7 hp):

Skriftlig examination som omfattar bioteknologiska metoder, proteinfysikaliska metoder samt proteiners uppbyggnad och klassificering.

Praktisk del:

Studenten ska redovisa en korrekt utförd (enligt GLP) laboratoriedagbok och redovisa experimentella resultat (5 hp) samt redovisa en enkel forskningsplan (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin