Medie- och kommunikationsvetenskap: Masteruppsats

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IV117

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV117
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot Digitala medier och samhälle. Den läses normalt under termin fyra av studierna på programmet.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap med minst 37,5 hp på avancerad nivå, varav 22,5 hp medie- och kommunikationsvetenskap och 15 hp färdighetskurser, varav 7,5 hp avser kvalitativa metoder och 7,5 hp kvantitativa metoder/statistik.

Mål

Syftet med uppsatskursen är att fördjupa kunskaper och förståelse för någon del av medie- och kommunikationsvetenskapen samt att utveckla färdighet och förmåga att självständigt planera, genomföra och försvara ett vetenskapligt undersökningsarbete. Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskaper och förståelse

• visa god överblick eller goda kunskaper inom någon del av huvudområdet

• visa god insikt i aktuell forskning inom det studieområde som står i fokus för uppsatsarbetet

• visa djupa metodkunskaper inom huvudområdet

Färdighet och förmåga

• kunna självständigt identifiera och formulera en kvalificerad undersökningsbar frågeställning

• kunna planera och med lämpliga metoder genomföra samt rapportera en kvalificerad vetenskaplig undersökning inom givna tidsramar

• självständigt kunna söka och använda sig av relevant information som underlag för undersökningen

• kunna analysera det empiriska materialet på ett fördjupande sätt med hjälp av valda teorier

• väl kunna presentera och diskutera de egna resultaten samt de argument som ligger till grund för dessa såväl skriftligt som muntligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• väl kunna hantera etiska problem och redogöra för hur sådana problem lösts under uppsatsarbetet

• värdera den egna insatsen och peka på behovet av ytterligare kunskap samt egen kunskapsutveckling.

Innehåll

Arbetet presenteras i sammanhållen uppsats som behandlas och försvaras vid ett särskilt uppsatsseminarium.

Undervisning

Uppsatskursen består av två huvuddelar. Den första delen består av kursgemensam introduktion/ämnesventilering samt ett antal PM-tillfällen. Övergripande frågeställning, teoretisk ram och metoder skissas i en PM som blir föremål för granskning av lärare och andra kursdeltagare för att sedan omarbetas. Målsättningen är att ämnesval, teorival och grundläggande metodiska val för uppsatsen skall vara klara så fort som möjligt. Under andra delen av kursen ges individuell handledning i grupp tillsammans med en särskilt utsedd handledare. Handledning erbjuds den termin då uppsatsstudenten är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

På kursen ges betyget underkänd, godkänd och väl godkänd. Bedömning sker primärt med utgångspunkt i den författade uppsatsen. Viss hänsyn tas också till opposition. Närvaro och aktivt deltagande i ett antal övriga uppsatsseminarier (fastställs terminsvis) samt opposition på en annan uppsats krävs för godkänt på kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin