Introduktionskurs till fysik, astronomi och meteorologi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA600

Kod
1FA600
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • översiktligt redogöra för den forskning som bedrivs inom fysik, geofysik, meteorologi, och astronomi vid Uppsala universitet
  • muntligt genomföra enklare presentationer av vetenskapligt material
  • bedöma och diskutera kvaliteter i egna och andras muntliga framställningar
  • redogöra för den vetenskapliga processen som lett fram till nutidens världsbild
  • reflektera över sig själv och sitt eget lärande i relation till sina fysikstudier
  • planera sina studier med hjälp av studieplaner, schema m.m.
  • använda etablerade studietekniker för att underlätta inlärning
  • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt kunna tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system

Innehåll

Kursen består av tre delmoment:

1.Hur lär jag mig fysik; vad definierar fysik ur ett historiskt, filosofiskt och samhällsperspektiv (fysikämnets kultur); relationen mellan matematik och fysik; upplägget av kandidatprogrammet i fysik; gästföreläsningar om aktuell forskning; studiebesök i forskargrupper; övningar i muntlig presentationsteknik;

2.Introduktion till datoranvändning för fysikstudenter vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet.

3.Studieteknik.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Studiebesök hos forskargrupp.

Examination

Delmoment 1: Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro. (2 hp)

Godkänd muntlig presentation avseende besök hos forskargrupper. (1 hp)

Delmoment 2: Datorlaborationer (1 hp)

Delmoment 3: Genomförande av obligatoriska uppgifter under kursens gång. (1 hp)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin