Byggnadsmekanik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE601

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE601
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Algebra och vektorgeometri. Funktionslära för ingenjörer ska vara genomgången.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • behandla plana kraftsystem analytiskt och grafiskt
  • analysera plana statiskt bestämbara fackverk, balkar och ramar och bestämma snittstorheter vid varje tvärsnitt
  • bestämma normalspänning för axiellt belastade stänger, normal och skjuvspänningar för böjbelastade balkar, skjuvspänning för vridbelastade stavar
  • formulera Hookes lag för enaxligt tillstånd så väl som för plant spännings- och plant töjningstillstånd samt bestämma huvudspänningar, huvudtöjningar och huvudriktningar för plana spänningstillstånd och deformationer vid enaxliga tillstånd
  • formulera elastiska linjens differentialekvation samt beräkna balkars och ramars utböjningar och ändrotationer utgående från denna samt från kraftmetoden och elementarfall
  • formulera Eulers fyra knäckfall samt dimensionera pelare mot knäckning

Innehåll

Statik: Kraftsystem och jämviktsvillkor. Fackverk. Snittkrafter i statiskt bestämda balkar och ramar.

Hållfasthetslära: Enaxligt och tvåaxligt spännings- och töjningstillstånd. Hookes generaliserade lag. Bestämning av huvudspänningar och huvudtöjningar. Spänningstillstånd i balktvärsnitt vid böjning, skjuvning och vridning.

Strukturmekanik: Balkars utböjning. Analys av statiskt obestämda balkar och ramar med kraftmetod. Stabilitetsproblem.

Undervisning

Föreläsningar med räkneövningar samt inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 1 med betyg G eller U. Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 2 med betyg U, 3, 4 eller 5.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin