Sannolikhet och statistik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS005

Kod
1MS005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 maj 2013
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Envariabelanalys eller Derivator och integraler.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter och betingade sannolikheter och därvid kunna använda metoder för oberoende händelser;
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos stokastiska variabler och de vanligaste sannolikhetsfördelningarna, samt beräkna väntevärden och varians för dessa;
  • förklara innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen, samt genomföra approximativa beräkningar av sannolikheter utgående från dessa, speciellt med metodik för normalfördelningen;
  • använda probabilistiska metoder inom något tillämpningsområde;
  • redogöra för grunderna för statistiska undersökningar och för metoder inom beskrivande statistik;
  • konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
  • konstruera skattningar i samband med enkel linjär regression.

Innehåll

Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingad sannolikhet. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Tillämpade sannolikhetsproblem. Statistiska undersökningar. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Regressionsanalys.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut t kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin