Sannolikhet och statistik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 maj 2013
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Envariabelanalys eller Derivator och integraler.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter och betingade sannolikheter och därvid kunna använda metoder för oberoende händelser;
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos stokastiska variabler och de vanligaste sannolikhetsfördelningarna, samt beräkna väntevärden och varians för dessa;
  • förklara innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen, samt genomföra approximativa beräkningar av sannolikheter utgående från dessa, speciellt med metodik för normalfördelningen;
  • använda probabilistiska metoder inom något tillämpningsområde;
  • redogöra för grunderna för statistiska undersökningar och för metoder inom beskrivande statistik;
  • konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
  • konstruera skattningar i samband med enkel linjär regression.

Innehåll

Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingad sannolikhet. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Tillämpade sannolikhetsproblem. Statistiska undersökningar. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Regressionsanalys.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut t kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin