Klimat och landskap

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE111

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE111
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området fysik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kursen Klimatvariationer 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • beskriva jordens globala och regionala klimat
  • redogöra för samspelet mellan klimat och landskapsdynamik under globala klimat- och miljöförändringar
  • redogöra för markanvändning och klimat i tropiska områden
  • beskriva uppvärmning av polarområdena och hur detta påverkar utbredningen av permafrostområdena
  • förklara principerna i energiutbytet mellan jordens yta och atmosfären

Innehåll

Under kursen behandlas det dynamiska landskap-klimatsystemet under global förändring; regionala klimatsystem på jorden; regional klimatkoppling till landskapsdynamik och -utveckling samt markanvändning.. Lokala dynamiken i energiutbytet mellan jordyta och atmosfär.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen 6 hp och obligatoriska moment samt skriftlig och muntlig presentation av resultat. 4 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin