Bioinformatisk metodik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB331

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB331
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp inom programmet inklusive kurserna Cellbiologi, Bioinformatisk strukturbiologi, Programmeringsteknik II, Sannolikhet och statistik samt Databasteknik I.

Mål

Kursen skall ge kunskaper om, och färdigheter inom, tillämpningen av bioinformatiska verktyg på typiska biologiska frågeställningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera och välja lämpliga publika databaser för att lösa ett givet biologiskt problem
  • förklara principerna för olika typer av sekvensinpassningar
  • använda Perl för datahantering
  • förklara och motivera olika modeller för mönsterigenkänning
  • skissera och tillämpa processen att göra och utvärdera en fylogenianalys baserad på olika metoder samt förklara de olika delmomenten
  • välja och tillämpa (för det bioinformatiska problemområdet) existerande programvara på givna biologiska problem
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat från bioinformatiska analyser

Innehåll

Kursen behandlar främst bioinformatik med inriktning på sekvensdata och innehåller följande moment och aspekter:

Publika bioinformatiska databaser, deras utformning och sökverktyg. Identifiering av kodande sekvenser. Parvis och multipel sekvensinpassning, heuristiska metoder för sekvensinpassning. Automatisering av bioinformatiska analyser med hjälp av Perl. Modeller för sekvensevolution och statistiska sekvensjämförelser. Fylogenianalys; parsimoni, distansmetoder, trolighetsbaserade metoder (maximum likelihood och Bayesianska analyser).

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och datorövningar.

Examination

Delkurser: Teori 2 hp; datorövningar 3 hp.

För godkänd kurs krävs att datorövningarna har redovisats skriftligen och muntligen och är godkända. Teoridelen examineras med ett skriftligt prov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin