Syntetisk biologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB433
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Molekylär bioteknik A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alt. 1) 120 hp inklusive Cellbiologi, Mikrobiologi, Genomik-experimentella metoder, Genombiologi. Makromolekylära maskiner rekommenderas. Alt 2) Antagen till masterprogrammet Molekylär bioteknik.

Mål

Genom kursen ska studenten uppnå fördjupad kunskap inom ämnesområdet syntetisk biologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur naturligt förekommande organismer reglerar uttrycket av sina arvsanlag
  • biotekniskt förändra regleringen av ett arvsanlag
  • biotekniskt förändra egenskapen av ett arvsanlag
  • förklara, utvärdera och redovisa praktiska tillämpningar av syntetisk biologi
  • självständigt planera och utföra ett laborativt projekt med syfte att skapa ett replikerande system med nya reglerbara egenskaper
  • tillämpa ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade experiment som behandlar en aktuell problemställning inom syntetisk biologi
  • kritiskt analysera vetenskaplig litteratur i området
  • presentera och försvara sammanfattningar baserade på originallitteratur i området
  • göra etiska överväganden inom området

Innehåll

Arvsanlagens struktur, uttryck och reglering i prokaryota och eukaryota system, inklusive deras virus. Avancerad bioteknisk metodik omfattande klonering, mutagenes, PCR-teknologi, syntes av nukleinsyror och DNA sekvensbestämning. Experimentell karaktärisering av biomolekylers strukturella och funktionella egenskaper. Bioinformatisk analys och karaktärisering av arvsanlag och biomolekyler. Grundläggande teoretisk och datorbaserad modellering av replikerande system. Laborationer som belyser BioBrick klonering som en arbetsmetodik inom syntetisk biologi. Etiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och ett litteratursymposium. Deltagande i seminarier, symposium, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Laborationer 5 hp; Seminarier och symposium 1 hp; Teori 4 hp

Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer redovisade enligt riktlinjerna. Aktivt deltagande, inklusive egen presentation av ett ämnesområde, fordras för delkursen seminarier och symposium. Teorin examineras genom skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin