Studieteknik

1 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TN000

Kod
1TN000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 maj 2013
Ansvarig institution
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Behörighetskrav

Kursen ges endast för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera studievanor och förhållningssätt till lärande
  • välja och använda utifrån situationen lämplig läs- eller anteckningsteknik.
  • planera sina egna studier
  • använda några viktiga grundpriniciper vid problemlösning
  • diskutera betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.

Innehåll

Lärande på universitetsnivå: motivation, studiemål, studievanor, problemlösning, studiestrategier, studieplanering, studiemiljö, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker.

Undervisning

Obligatoriska föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar. Redovisning av seminarieuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin