Kemisk energilagring

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB269

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB269
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Energiteknik A1N, Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 augusti 2013
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp kemi/fysik inkl. Materialkemi, 10 hp.

Mål

Kursens syfte är att beskriva betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • översiktligt redogöra för energilagring på kort och lång sikt samt energilagringens plats i energisystemet i stort,
  • redogöra för funktionen hos batterier, bränsleceller och superkondensatorer,
  • beskriva ett antal vanliga kemiska processer för batteri- och superkondensatorer,
  • diskutera materialval för litiumbatterier beroende av behovet av effekt- eller energilagring samt dess miljökonsekvenser,
  • redogöra för olika bränslen för de viktigaste bränslecellerna samt känna till olika former av vätgasproduktion och -lagring,
  • diskutera former för termokemisk energilagring.

Innehåll

Grundläggande om energilagring, kemisk energilagring och elektrokemisk energilagring. Metoder för att använda kemiskt lagrad energi. Metoder för omvandling mellan elektrisk och kemisk energi. Material för elektrokemiska energiomvandlingssystem.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgift, laborationer och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, samt godkänd på fördjupningsuppgift och laborationskurs, 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin