Geomorfologi och jordens ytprocesser

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE042
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Dynamiska geosystem 1GV014 (10 hp) eller Klimatvariationer 1ME404 (5 hp).

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva de exogena och endogena processerna i landskapet och deras betydelse för landformers utveckling, samt särskilja de mekanismer som kontrollerar dessa processer
  • utvärdera hur variationer i klimat och miljö påverkar utvecklingen av landformer
  • bedöma hur olika skalor i tid och rum påverkar geomorfologiska processer
  • beskriva den historiska bakgrunden och de historiska koncepten inom geomorfologi
  • förklara och tillämpa geomorfologiska metoder som används i forskningen idag

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom geomorfologi såsom; historiska och grundläggande principer; landformers utveckling i olika rums- och tidsperspektiv; fysikaliska och kemiska exogena och endogena processer och deras växelverkan som formar landskapet; samspelet mellan geomorfologiska processer och klimatet; människans roll i landskapets utveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, uppsatsskrivande, övningar och exkursion. Deltagande i seminarier och exkursion samt inlämnande av uppsats är obligatoriskt.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen 5 hp, deltagande i exkursioner, övningar och seminarier 2 hp samt uppsats 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin