Examensarbete E i geovetenskap

45 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV085

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV085
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kurser i geovetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av geovetenskapen
  • söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
  • på ett kreativt sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer allt inom givna tidsramar
  • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
  • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
  • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
  • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs
  • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten

Delkurs 1: Mellanredovisning 15 hp

Delkurs 2: Slutredovisning 30 hp

Undervisning

Delkurs 1 examineras genom en muntlig och/eller skriftlig rapport, delkurs 2 genom muntlig och skriftlig slutredovisning. För godkänt betyg fordras godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Övriga föreskrifter

För inrapportering av kursbetyg krävs även att examensarbetet är tryckt samt inlagt i databasen Diva.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin