Biologisk miljöanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG228

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG228
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi, samt Analytisk kemi, 10 hp, och Matematik och statistik för biologer, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • välja, motivera och tillämpa kemiska analysmetoder för biologiska frågeställningar
  • analysera och utvärdera data med lämpliga statistiska metoder, samt presentera och diskutera resultaten i muntlig och skriftlig form

Innehåll

Studier av relevant vetenskaplig litteratur inom ett ämnesområde inom biologi där miljöanalys tillämpas, exempelvis miljötoxikologi eller limnologi. En vetenskapligt förankrad frågeställning inom en aktuell miljöfråga utformas. Lämplig provtagnings- och analysmetodik samt statistisk utvärdering av data diskuteras och väljs. Analyserna kan utföras på prover från till exempel mark, vatten, sediment, eller organismer. Exempel på analysmetoder som kan användas är vätskekromatografi, gaskromatografi, molekylär och atomär spektroskopi samt elektrokemiska metoder.

Undervisning

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och studiebesök.

Examination

Seminarier (1 hp), laborationer och provtagningsmetodik (2 hp).

Muntlig och skriftlig projektredovisning (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin