Teoretisk kemi - profilkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB556

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB556
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

180 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redovisa och diskutera viktiga teorier och beräkningsmodeller nödvändiga för studier på avancerad nivå inom teoretisk kemi
  • redovisa och diskutera viktiga forskningsområden inom teoretisk kemi och andra områden där teoretisk kemi är av betydelse
  • självständigt planera projekt och utvärdera dem med hjälp av etablerade metoder
  • dokumentera laborativt arbete och redovisa resultatet skriftligt och muntligt
  • söka, organisera och presentera information relaterad till teoretisk kemi från tillgängliga databaser och tidskrifter

Innehåll

Fördjupad översikt över området teoretisk kemi och aktuella forskningsområden. Utvalda beräkningsmetoder inom teoretisk kemi

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Inlämningsuppgifter och laborationer 3 hp. Muntlig examination 2 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin