Analytisk kemi - profilkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB157

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB157
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Examen på grundnivå 180 hp inklusive 90 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redovisa teoretiska kunskaper nödvändiga för studier på avancerad nivå inom analytisk kemi
  • självständigt planera laborativt arbete och genomföra riskbedömning
  • utvärdera experiment med hjälp av etablerade metoder
  • föra laborationsjournal och skriva laborationsrapporter
  • ge en feluppskattning av erhållna analysresultat
  • jämföra analysresultat från olika metoder

Innehåll

Genomgång av spektroskopiska och kromatografiska metoder teoretiskt och praktiskt. Genomgång av relevanta statistiska metoder.

Undervisning

Föreläsningar och/eller seminarier, laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 2,5 hp. Laborationerna inklusive redovisningar motsvarar 2,5 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin