Materialtillverkning I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB261

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB261
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 februari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Materialkemi, 10 hp samt genomgångna kurser Material i tekniska system I, 10 hp och Ytors fysik och kemi, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för hur råmaterial för vanliga industriprodukter framställs.
  • förklara principerna för framställning av olika material (metaller, legeringar, keramer, polymerer, papper) i bulkform
  • avgöra hur materialens egenskaper påverkar val av olika fogningsmetoder inom och mellan olika materialtyper
  • föreslå och argumentera för olika formningsmetoder beroende på materialtyp
  • för givet material bedöma vad som är en lämplig metod för framställning, formning och fogning för små- respektive storskalig produktion
  • bedöma ekonomiska, etiska och miljöaspekter vid val av metod

Innehåll

Kursen ger en översikt över olika metoder för industriell materialframställning, samt av metoder för formning och fogning av material. Framställningsmetod i relation till materialens bindningstyp och mikrostruktur diskuteras.

Fördjupade grupparbeten och seminarier belyser och jämför olika tekniska och kemiska aspekter.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer, seminarier, projektarbete, studiebesök/gästföreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (2 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (3 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin