Kärnfysik för nyfikna

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA319

Kod
1FA319
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Målgrupp är alla nyfikna som vill lära sig grunderna i kärnfysik och kunna använda dessa kunskaper för att förstå principerna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • använda grundläggande kärnfysikaliska begrepp och samband,
  • redogöra för grundprinciperna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället: kärnenergi, strålbehandling och nukleärmedicin,
  • använda kärnfysikaliska databaser tillgängliga på Internet för att söka efter information om nukliders egenskaper. skriva kortfattade rapporter om olika kärnfysikaliska tillämpningar.

Innehåll

Grundläggande kärnfysik: nuklider, isotoper, nuklidkarta, kärnans massa, bindningsenergi och stabilitet, radioaktiva sönderfall, naturlig och artificiell radioaktivitet, kärnreaktioner.

Strålningsfysik: joniserande strålning, olika dosbegrepp, kvalitetsfaktorer, strålningsbiologi, vår strålningsmiljö.

Kärnenergi: fissionsreaktorer, reaktorolyckor, kärnbränsleprocesser, transmutation av kärnbränsle, fusionsforskning.

Medicinska tillämpningar: olika metoder för strålbehandling och nukleärmedicinsk diagnostik.

Andra tillämpningar, t.ex. radiometrisk datering, materialtekniska analysmetoder baserade på kärnfysik, syntes av kärnor i universum.

Undervisning

En introduktionsdag med föreläsningar i början av kursen, datorstödda självstudier, studiebesök.

Examination

Inlämningsuppgifter baserade på kursbokens innehåll, projektuppgifter om kärnfysikaliska tillämpningar och redovisning av dessa, studiebesöksrapport.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin