Tillämpad beräkningsvetenskap

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD248

Kod
1TD248
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 juni 2014
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive flervariabelanalys, linjär algebra (Linjär algebra II), Programmeringsteknik II och Beräkningsvetenskap III eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva hur tredimensionell geometri representeras och hur beräkningsnät genereras i datorn
  • beskriva, föreslå och motivera lämpliga matematiska modeller inom strömningsmekanik
  • beskriva, föreslå och motivera lämpliga numeriska metoder för att beräkna lösningar till dessa modeller
  • välja lämplig programvara för att lösa problemen
  • generera beräkningsnät och hantera avancerad programvara samt pre- och postprocessing
  • värdera beräkningsresultat med hjälp av den matematiska och numeriska teorin och därmed identifiera eventuella osäkerheter i resultaten
  • tolka beräkningsresultaten

Innehåll

Innehållet är kopplat till tillämpningsområdet strömningsmekanik . De moment som ingår är nätgenerering och gränssnitt mot CAD, praktiska aspekter på FEM (finita elementmetoder) och FVM (finita volymmetoder) inom strömningsmekaniken, val av matematiska modeller t.ex. turbulensmodeller. Lösning av ickelinjära ekvationssystem, visualisering och postprocessning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) och inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin