Barn- och ungdomsvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 4UK065

Kod
4UK065
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Barn- och ungdomsvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 april 2014
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskaper om olika teoretiska perspektiv, forskningstraditioner, centrala begrepp och teman inom Barn- och ungdomsvetenskap.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs:

• visa kännedom om olika forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap

• visa kännedom om olika teoretiska perspektiv inom barn- och ungdomsvetenskap

• kunna redogöra för centrala begrepp och centrala teman inom barn- och ungdomsvetenskap

• kunna redogöra för kvalitativa forskningsmetoder inom inom barn- och ungdomsvetenskap

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor, 7,5 hp

• Forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap där skillnaden mellan utvecklingspsykologiskt orienterad och sociologisk/pedagogisk barn- och ungdomsforskning belyses.

• Barns och ungdomars livsvillkor

• Olika perspektiv inom barndomsforskning, ungdomsforskning och kulturforskning där särskilt relationen mellan individ/aktör, grupp/samhälle behandlas.

• Centrala begrepp inom barn- och ungdomsvetenskap såsom barn och barndom, adolescens, ungdom samt analytiska begrepp såsom klass, genus och etnicitet.

Barn och ungdomstidens framväxt och institutionalisering, 7,5 hp

• Barn- och ungdomstidens historia

• Utbildningsväsendets framväxt

• Välfärdsstatens framväxt

Barn och ungdomars socialisation och identitet, 7,5 hp

• Socialisation och identitetsformering

• Integration genom formella och informella norm- och sanktionssystem

• Normaliseringspraktiker

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskning och kvalitativa meto, 7,5 hp

• Vetenskapsteori

• Problemformulering

• Introduktion till intervju- och observationstekniker

• Relevanta forskningsetiska frågor för barn- och ungdomsvetenskap samt utbildningsvetenskap

• Analys- och skrivprocessen

• Försvar och opposition

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftlig och/eller muntlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin