Universums byggnad

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA221

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA221
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

  • översiktligt redovisa grunderna till den moderna kosmologin, inklusive uppkomsten och utvecklingen av universum
  • översiktligt förklara mekanismen bakom valda observationella astronomiska fenomen, med betoning på galaxer, universums storskaliga strukturer och det tidiga universum

Innehåll

Stjärnor. Galaxer. Galaxhopar. Universums expansion. Kosmiska bakgrundsstrålningen. Mörk materia. Vita dvärgar. Neutronstjärnor. Svarta hål. Andra kompakta objekt. Grundläggande allmän och speciell relativitetsteori. Grundläggande astropartikelfysik. Big Bang. Tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin