Egyptisk historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG551

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EG551
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika aspekter av den historiska utvecklingen i det forntida Egypten

- värdera olika typer av källmaterial

- särskilja de olika faserna i egyptisk historia

Innehåll

Kursen presenterar översiktligt den historiska utvecklingen från den egyptiska kulturens äldsta tid till slutet av den ptolemeiska perioden. Ett urval källor, bl.a. arkeologiska, används under föreläsningarna som en utgångspunkt för diskussion.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget Väl Godkänd om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

Kursen är identisk med Fornegyptisk historia, 7,5 hp, kurskod 5EG501, och kan inte ingå i samma examen.

Kursen får ej medtas i examen om den lästs som motsvarande delkurs i Egyptologi A, 30 hp eller Fornegyptisk kultur och språk, baskurs A, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin