Musikteori 1

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU026

Kod
5MU026
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i notläsning

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- kunna tillämpa regler inom traditionell harmonilära i en fyrstämmig sats

- kunna tillämpa funktionsanalys på dur-/molltonal musik

- utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag

- kunna genomföra musikanalyser på elementär nivå och kunna redogöra för detta skriftligt

- kunna identifiera och beskriva formtyper som är vanliga inom västerländsk konstmusik

- med viss handledning kunna identifiera karaktäristiska drag i olika typer av musik

- ge exempel på verktyg som kan användas vid analyser av populärmusik.

Innehåll

Delkurs 1: Satslära, harmonisk analys och gehör, 7,5 hp

Delkursen består av tre moment: satslära, harmonisk analys och gehör. Satslära, eller harmonilära som ämnet också kallas, handlar om ackords uppbyggnad och hur de förbinds med varandra. Satsläran omfattar ackordtyper och stämföringsprinciper från den västerländska konstmusiken under tiden ca 1700-1900. Detta studeras genom att arbeta med fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar. Harmonisk analys går ut på att kunna se ackord i noterad musik och beskriva de tonartssammanhang de ingår i. Det görs främst med hjälp av funktionsbeteckningar (exempelvis T, S och D). I gehörsmomentet övas förmågan att utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag.

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys, 7,5 hp

Delkursen är en grundkurs i musikanalys. I kursen studeras ett antal musikstycken. Fokus ligger på hur man kan närma sig musiken med olika typer av musikanalys, såsom exempelvis motivanalys, formanalys och Schenkeranalys. Studenterna lär sig identifiera och beskriva formtyper som är vanliga inom västerländsk konstmusik, och övar på att identifiera karaktäristiska drag i olika typer av musik. I kursen studeras också vilka verktyg som är relevanta vid analys av populärmusik. Ett viktigt moment i kursen är övningar i hur man redogör för musikanalys skriftligt.

Satslära och funktionsanalys, 7,5 hp

Verkstudier, 7,5 hp

Undervisning

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner samt övningar på dator. Distanskursen: Webbaserad undervisning via lärplattformen PingPong.

Examination

Delkurs 1: Satslära, harmonisk analys och gehör 7,5 hp

Campuskursen: Skriftligt prov och skriftliga uppgifter

Distanskursen: Inlämningsuppgifter

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys 7,5 hp

Campuskursen: Seminarieuppgifter och inlämningsuppgifter

Distanskursen: Inlämningsuppgifter

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med någon av kurserna Musikvetenskap A, 30 hp, eller Musikvetenskap AB, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin