Gränssnittsprogrammering I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD002

Kod
1MD002
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive en fortsättningskurs i objektorienterad programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda befintliga komponenter från ett gränssnittsbibliotek för att bygga upp ett interaktivt användargränssnitt;
  • producera gränssnitt som har stöd för flera språk, genom att separera språkligt innehåll från programkod;
  • separera ett gränssnitts beteende från dess utseende;
  • producera responsiva gränssnitt;
  • strukturera programkod på ett sätt så att de olika delarna är i hög utsträckning oberoende av varandra;
  • skapa lösningar där den visuella presentationen är oberoende av den underliggande datamängdens struktur;
  • presentera och argumentera för sitt arbete;
  • implementera ett interaktivt gränssnitt.

Innehåll

Denna kurs handlar om hur man implementerar grafiska användargränssnitt. Kursen tar i detalj upp några olika strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt. Fokus ligger på utvecklingen av gränssnitten - det är alltså ej en kurs i grafisk design. Verktyg för att skapa gränssnitt hör även hit.

Olika sätt att konstruera gränssnitt gås igenom, via praktiska övningar. Några nyckelbegrepp: modell-vy, trådade gränssnitt, avbrottsstyrning, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, actions, renderers.

Undervisning

Kursen är praktiskt inriktad vilket medför att stor del av kunskapen inhämtas via enskild och gruppvis programmering.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av programmeringsuppgifter. Muntlig redovisning av och diskussion kring projektuppgift. Skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD031 Gränssnittsprogrammering ur ett användarperspektiv.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin