Biokemi I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB408

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB408
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera olika klasser av biomolekyler och strukturer och redogöra för grundläggande samband mellan deras struktur och funktion samt översiktligt beskriva prokaryota och eukaryota cellers organisation
  • beskriva de molekylära principerna för katalys, transport och signalhantering samt energiomsättning i levande celler
  • planera, utföra grundläggande risk- och säkerhetsbedömningar, genomföra och i laboratoriejournal dokumentera proteinseparationer och analyser samt enzymkinetiska mätningar på ett korrekt och säkert sätt
  • förklara biokemiska metoder och begrepp samt muntligt/skriftligt redogöra för experimentella resultat individuellt eller i grupp.
  • förklara den kemiska/biologiska bakgrunden till vardagliga biologiska fenomen samt beskriva biokemins roll i människan, miljön och samhället

Innehåll

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler. Centrala dogmat. Enzymer: mekanismer, kinetik. Biologiska membraner. Signalöverföring. Översikt av energimetabolism. Kromatografiska och elektroforetiska metoder för rening och analys av biomolekyler.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna inklusive kemiprofil/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin