Ledarskap, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE819

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE819
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 januari 2015
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 10 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Dispens inkommande utbytesstudenter: Motsvarande 60 hp i ämnet företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Som ett resultat av globala förändringar av t.ex. marknader och konkurrens samt teknik möter formella organisationer inom den privata och offentliga sektorn kontinuerligt nya utmaningar. Chefer för sådana organisationer känner sig tvingade att analysera och utveckla sina värderingar, klargöra strategier och utveckla nya sätt att organisera och mobilisera människor. Detta utgör den främsta anledningen till varför det är nödvändigt att studera ledarskap, och varför det är viktigt att göra detta både ur praktisk och teoretisk synpunkt. Faktum är att mycket har sagts och skrivits om detta fenomen. Bidrag inkluderar, men är inte begränsade till, biografier över viktiga personer, historiska redogörelser och akademisk litteratur. Dessutom finns det en enorm mängd av managementlitteratur och tidningsartiklar, kurser och seminarier som direkt eller indirekt behandlar ledarskapsfrågor.

Det huvudsakliga målet med kursen är att ge en kritisk översikt över de viktigaste traditionerna och perspektiven inom området ledarskapsforskning, och att diskutera tillämpning av dessa på företagsnivå.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Bemästra begrepp, modeller och perspektiv på ledarskap.
  • Formulera välgrundade åsikter om olika teoretiska ansatser.
  • Applicera ledarskapskoncept och modeller för analys av verkliga situationer.
  • Identifiera organisatoriska problem relaterade till ledarskapsfrågor och utvärdera lämpliga lösningar.

Innehåll

Kursens struktur följer Alan Brymans väletablerade förslag att dela in forskning om ledarskap i fyra steg: ”the Trait Approach”, ”the Style Approach”, ”the Contingency Approach” och ”the New Leadership Approach”. De tre första perspektiven representerar den klassiska litteraturen i ämnet och inleder kursen. Kursens egentliga fokus ligger dock i samtida modeller av ledarskap, New Leadership Approach, och omfattar teman som makt och kön, kultur, etik, karisma, transaktions- och transformerande ledarskap, kulturella skillnader i ledaruppfattningar, autentiskt ledarskap, andligt ledarskap och tjänande ledarskap.

Ovanstående samlade kunskap kommer att analyseras mot bakgrund av insamlade empiriska bevis och i följande sammanhang: internationellt företagande, globala organisationer, ekonomistyrning, marknadsföring och entreprenörskap.

Undervisning

Kursen består av en seminarieserie, gästföreläsningar, individuellt arbete och uppgifter genomförda i små grupper. Deltagande är obligatoriskt. De olika undervisningsformerna syftar till att skapa diskussion om ledarskapsfrågor och tillämpning av teorier vid seminarier. Dessutom syftar de också till att utveckla individuella färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt genom inlämningsuppgifter.

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på kursen bestäms genom en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Kursen består av obligatoriska delar.

Kursen ger totalt 100 studieenheter (SE) bestående av 60 SE för seminarier och 40 SE för en tentamen eller en uppsats. För att få VG som slutbetyg krävs det att man har uppnått VG på seminarier samt tentamen eller uppsats. Eventuella kompletteringsuppgifter måste vara inlämnade senast två veckor efter avslutad kurs. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin