Programvaruteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL250

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL250
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp, varav minst 40 hp i datavetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för några olika processer för att skapa system, särskilt programvarusystem, som praktiskt används,
  • kunna förklara processernas styrkor och svagheter, och bedöma deras lämplighet i en given kontext,
  • kunna redogöra för programvaruteknikens faser: krav, design, implementering, testning och underhåll (vad dessa aktiviteter innehåller, och hur de är relaterade).
  • granska och sammanfatta litteratur inom området

Innehåll

Kravdefinition och kravspecifikation, prototyper, formell specifiering, designmetoder, tillförlitlighet och säkerhet, validering och verifiering, systemunderhåll, återanvändning, projektplanering, kvalitetssäkring.

Undervisning

Föreläsningar och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin