Bevarandebiologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG318

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG318
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap; alt. 2) 90 hp biologi. I båda fallen dessutom fortsättningskursen Ekologi 15 hp.

Mål

Det övergripande målet är att studenten efter kursen ska ha fördjupade kunskaper inom ekologi samt genetik och i stor utsträckning kunna använda dem i naturvårdstillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • analysera orsakerna bakom små och stora populationers sårbarhet och utdöenderisker
  • tillämpa modeller för demografi/populationsdynamik och för genetisk variation inom och mellan populationer
  • strukturerat diskutera etiska argument som rör bevarandebiologi.

Innehåll

Kursen omfattar teorier och begrepp av stor betydelse för att kunna skatta hotbilden för växter och djur, exempelvis hur genetisk drift , inavel och inavelsdepression kan påverka hotade arters överlevnadschanser, och hur stokastiska och täthetsberoende demografiska processer kan påverka utdöenderisk. Kursen fokuserar även på populationsmodeller av relevans för bevarandebiologisk problematik. Under ett projektarbete kommer studenterna att analysera exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter eller miljöer.

Kursen bygger på studenternas tidigare kunskaper i ekologi och progressionen och yrkeslivsanknytningen säkerställs genom ökat djup och självständighet samt vid övningar där studenterna tillämpar kunskaperna i arbete med naturvård och hållbar utveckling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, datorlaborationer, räkneövningar, exkursioner, kontakter med myndigheter samt kortare och ett längre projektarbete. Deltagande i seminarier, datorlaborationer, räkneövningar, exkursioner och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 11 hp; Projekt 4 hp

Teoridelen omfattas av ett skriftligt prov. Delkursen projekt innefattar aktivt deltagande i projektarbete, exkursioner, seminarier, datalaborationer samt räkneövningar och examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin