Funktionalanalys

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA218

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA218
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 april 2015
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp matematik med Reell analys.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande egenskaper hos Hilbertrum;
  • definiera en kompakt operator och kunna redogöra för grundläggande egenskaper hos dessa;
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos Banachrum;
  • använda Hahn-Banachs sats, satsen om den öppna avbildningen, satsen om den slutna grafen samt principen om likformig begränsning (Banach-Steinhaus sats);
  • lösa problem om den svaga topologin;
  • lösa problem om fixpunkter;
  • lösa variationsproblem;
  • formulera spektralsatsen;
  • använda grundläggande egenskaper för obegränsade operatorer.

Innehåll

Hilbertrum. Operatorer på Hilbertrum. Adjunkt. Spektralsatsen för kompakta normala operatorer. Banachrum. Linjära avbildningar. Reflexiva rum. Grundläggande satser i funktionalanalys: Hahn-Banachs sats, Banach-Steinhaus sats (principen om likformig begränsning), satsen om den öppna avbildningen, satsen om den slutna grafen. Lokalt konvexa rum. Svag konvergens och övrig konvergens av svag typ. . Linjära operatorer på Banachrum. Asymptotiska centra. Fixpunktssatser. Konvexitet och extrempunkter. Ekelands variationsprincip. Elementär minimaxteori. Semigrupper i Banachrum, Hille-Yosidas sats. Översikt av obegränsade operatorer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Ett mindre projekt med muntlig presentation.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Funktionalanalys I, II eller motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin