Finansiella derivat

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA209

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA209
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 juni 2015
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 40 hp matematik. Financial Theory I rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa modeller för prissättning av finansiella derivat;
  • genomföra prissättning av enkla finansiella derivat med riskneutral värdering;
  • redogöra för finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
  • tillämpa stokastisk kalkyl inom olika tillämpningsområden;
  • återge Feynman-Kacs representationsformel och använda den för att hitta lösningar till paraboliska partiella differentialekvationer.

Innehåll

Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrageteori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och icke fullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov kombinerat inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Finansiell matematik II eller motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin