Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik

20 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL221

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL221
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 maj 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programkonstruktion och datastrukturer

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara hur program exekverar och beskriva hur program lagrar och hanterar information.
 • förklara och exemplifiera kvalitativa och kvantitativa aspekter av ett programs design och implementation.
 • förklara skillnaden mellan manuell och automatisk minneshantering samt grundläggande relaterade begrepp (som stack, heap, statisk minnesarea) och använda verktyg för felsökning av minnesfel.
 • förklara hur större programuppgifter kan lösas och resonera om olika lösningsalternativ.
 • redogöra för hur enkla parallelliserbara problem kan lösas effektivt med relevanta hjälpmedel .
 • designa, koda, granska, testa, felsöka och dokumentera egna program, med hjälp av lämpliga verktyg.
 • läsa, förstå och modifiera icke-trivial kod som studenten själv inte har skrivit samt integrera nyskriven kod med existerande.
 • beskriva -- oberoende av programkoden -- den uppgift ett program skall lösa och de förutsättningar som krävs för att det skall kunna arbeta. Motivera varför programmet under dessa förutsättningar är korrekt, samt specificera och konstruera testfall och köra tester för att verifiera detta.
 • skriva lämplig dokumentation för programmering och testhantering.
 • tillämpa specifika utsnitt av kända utvecklingsprocesser och -metodiker (ex. agil utveckling, parprogrammering och testdriven utveckling).
 • beskriva olika former av testning och deras vikt i olika skeden av utvecklingsprocessen.
 • bidra till ett konstruktivt samarbete i programmeringsprojekt.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Principer som ligger till grund för imperativa och objektorienterade språk och variationer mellan språken. Programmering i sådana språk, programutveckling, dokumentation och testning med hjälp av därtill avsedda verktyg. I kursen studeras minst tre imperativa språk: ett objektorienterat, ett utan särskilt stöd för objektorientering samt ett skriptspråk. Programmeringsspråk som kan förekomma är exempelvis Java, C, C++ samt dynamiska språk och skriptspråk som Perl och Python. Jämförelser med funktionella språk görs. Enklare concurrent- och parallellprogrammering behandlas med tonvikten lagd på enkelt parallelliserbara problem samt concurrency som en programmeringsabstraktion.

Programstrukturer som tas upp är bland annat: procedur, funktion, array, loop, pekare, struktur, automatisk och manuell minneshantering, objekt, klass, metod, arv, polymorfism, undantag. Olika former av variabelbindning och -överföring tas upp (värdesemantik, referenssemantik, call-by-name och statisk kontra dynamisk variabelbindning).

För att visa att program är korrekta används t.ex. begreppen för- och eftervillkor, representationsinvariant, loop- och rekursionsvariant. Testning av moduler, t.ex. genom "svartlådetestning" (baserad på modulens specifikation) och genom "vitlådetestning" (där utvecklaren strävar efter att garantera att alla programsatser, exekveringsvägar eller metoder används under testet). Viss integrationstestning och kravbaserad systemtestning.

Systematisk arbetsgång för kravspecifikation, problemanalys, programdesign, kodning, kodgranskning, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, gästföreläsningar/studiebesök. Laborativa moment utgör en stor del av kursen.

Examination

Individuellt kodprov (5 hp) samt genom muntliga och skriftliga redovisningar och presentationer (5+5+5 hp). Vissa kursmål kan även visas genom frivillig skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas i examen tillsammans med någon av följande kurser:

Programmeringsteknik II, NV2, MN2: 1TD720, 1TD721, 1TD722, 1TD770, 1TD772

Programmering: 1DT042

Objektorienterad programmering (med Java/C++): 1DL013, 1DL100, 1DL028, 1TD292, 1TD321, 2AD510, 2AD512

Datorer och programmering TDB3: 1TD335

Imperativ programmering: 1DL126

Imperativ och objektorienterad programmering 1DL220

Programmering för språkteknologer II: 5LN446

Algoritmer och datastrukturer i objektorienterad programmering: 5LN405

Algoritmer, datastrukturer och objektorienterad programmering: 2AD239.

Programvaruteknik 1DL250, 1DL004

Testmetodik 1DT053

Av Algoritmer och datastrukturer DV1, 1TD442, kan 6 hp (av 9) tillgodoräknas tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin