Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP026

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP026
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 augusti 2015
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Spanska A och minst 22,5 hp från Spanska B

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos spanska texter på en högre stilnivå, i

synnerhet vetenskapliga och populärvetenskapliga texter

• väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan.

• kunna översätta svensk text till idiomatisk spanska

• vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk

Innehåll

Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig

karaktär analyseras. Kursen betonar särskilt mediering mellan svenska och spanska texter. Kursen

betonar både vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och grupparbeten.

Examination

Skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs (skriftlig språkfärdighet) lästs inom Spanska C eller C3.

Kursen får tillgodoräknas som delkurs Skriftlig språkfärdighet på Spanska C och C3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin