Tillämpningar av trådlösa inbyggda system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE749

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE749
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

130 hp inom Teknik/Naturvetenskap, inklusive Elektronik I, Elektromagnetism II och Analog elektronik. Konstruktion av trådlösa gränssnitt för inbyggda system.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för trådlösa tillämpningar som WiFi, satellitkommunikation, radar, radiometri och beräkna data för enkla system som bygger på dessa tekniker,
  • redogöra för vilka typer av antenner som passar till olika trådlösa tillämpningar,
  • redogöra för vågutbredning i olika tillämpningar och hur en robust överföring kan skapas,
  • beräkna länkbudget för olika tillämpningar med hänsyn till vågutbredning och bitfel,
  • beräkna sannolikheten för kända biologiska effekter av elektromagnetiska vågor,
  • redogöra för hur trådlösa sensorer kan användas i biomedicinska tillämpningar,
  • konstruera och bygga ett komplett mikrovågssystem för telekommunikation, överföring av medicinska data eller liknande.

Innehåll

Vågutbredningsegenskaper och hur dessa påverkar val av frekvens och teknik för en trådlös tillämpning. Hur det trådlösa gränssnittet kan radiomässigt anpassas för robust överföring av data. Val av antenn för olika tillämpningar. Dynamiskt område och intermodulation. Bruskarakterisering av kompletta system. Analys av system för WiFi, satellitkommunikation, radar, radiometri med hänsyn till det trådlösa gränssnittet och hur det påverkas av faktorer som vågutbredning, polarisation, bitfel, brus, noggrannhet med flera. Elektronisk krigföring. Mikrovågsuppvärmning. Energiöverföring med hjälp av mikrovågor. Biologiska effekter av kroppsnära mikrovågssignaler. Trådlösa inbyggda system för medicinska tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och konstruktionsuppgifter.

Examination

Skriftlig och muntlig examination vid kursens slut (4 hp), laborationer (0.5 hp) och muntlig redovisning av konstruktionsuppgifter (0.5 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE719, Trådlösa gränssnitt för inbyggda system och andra tillämpningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin