Kritiska perspektiv på hållbar utveckling i Sverige

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV072

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV072
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för olika aktörers perspektiv på hållbar utveckling i Sverige samt kritiskt diskutera deras olika definitioner av och indikatorer på hållbar utveckling;
  • redogöra för och kritiskt diskutera den svenska hållbarhetsdiskursens uppkomst och utveckling samt motstridiga uppfattningar av Sverige som ett föregångsland inom hållbarhetsområdet;
  • redogöra för vad som karaktäriserar svenskt arbete och svenska initiativ för hållbar

    utveckling på lokal, regional och internationell nivå;

  • kritiskt förhålla sig till och värdera svenska aktörers visioner och lösningar som syftar till en hållbar framtid, samt deras olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle i en global kontext.

Innehåll

Kursen har som utgångspunkt att analysera och utvärdera olika dimensioner av och perspektiv på hållbar utveckling i Sverige. Utifrån denna ansats belyser kursen dels praktiskt arbete för hållbar utveckling och dels den samhälleliga/vetenskapliga debatten kring ämnet. För att fördjupa förståelsen för den komplexa hållbarhetsproblematiken ger kursen en historisk beskrivning av hur hållbar utveckling genom tid och rum har hanterats och tolkats i olika svenska sammanhang och av olika svenska aktörer. På det övergripande planet vill kursen uppmuntra till kritisk diskussion och reflektion kring svenska aktörers visioner om en hållbar framtid samt deras olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin