Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV073

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV073
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • analysera olika sätt att mäta utveckling, fattigdom och välfärd;
  • förhålla sig till historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande och ekonomisk utveckling;
  • kritiskt analysera företags roller och samhällsansvar ur ett globalt perspektiv;
  • reflexivt belysa och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;
  • analysera det globala ekonomiska systemet och dess institutioner, aktörer och trender ur ett ämnesövergripande perspektiv;
  • utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv jämföra och kritiskt analysera olika ekonomiska teoribildningars grundantaganden, förklaringsmodeller och lösningsförslag i relation till dagens hållbarhetsproblematik.

Innehåll

Kursen belyser inledningsvis historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande, ekonomisk teori samt ekonomisk utveckling. Uppmärksamhet riktas åt att ge studerande grundläggande kunskap i neoklassisk teori, miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Likaså behandlas synsätt på naturen och människan inom ekonomiska teorier och i relation till detta diskuteras problematiken kring att mäta och värdera, relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljö samt konsumtionssamhällets påverkan. Vidare belyses olika dimensioner och samband mellan utveckling och underutveckling och mellan fattigdom och rikedom. Ytterligare ges uppmärksamhet åt globala ekonomiska institutioner, världshandel, företagande, globalisering och samhällsansvar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges åt aktivt studentdeltagande, kritiskt tänkande och reflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (8 hp) samt vid kursens slut genom en större skriftlig uppgift i form av en PM (7 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin