Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV074

Kod
1MV074
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ingående beskriva en avgränsad del av hållbarhetsproblematiken;
  • planera, genomföra och presentera ett projektarbete som tillämpar teoretisk kunskap och bidrar till en hållbar utveckling;
  • uppvisa god förmåga till självständigt arbete;
  • redogöra för och utvärdera de praktiska problem som kan uppstå vid arbete i projekt;
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till de praktiska och etiska dilemman som kan uppstå i arbetet för en hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktions- och planeringsfas som introducerar hållbar utveckling, grunderna för projektplanering, arbetet i grupp och de etiska, praktiska problem som kan uppstå i arbetet med projektet. Studenterna genomför ett projektarbete individuellt eller i grupp som på ett eller annat sätt syftar till att bidra till hållbar utveckling. Studenten kommer själv med ett projektförslag som behandlas i en tvärvetenskapligt sammansatt referensgrupp. När projektförslaget godkänts driver studenten själv sitt projekt med stöd av en kontaktperson/handledare och CEMUS resursbas. Projektet behandlas under återkommande seminarier och presenteras i en projektrapport samt i något utåtriktat sammanhang. Projektet ska kombinera teoretiska och praktiska färdigheter med metodkunskap. Projektet kan fokusera på ett område inom eller utanför universitetsvärlden. Fokus ligger på att kritiskt diskutera och presentera projektets resultat i både skrift och tal.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Examinationen består av två huvudsakliga delar. Den första delen utgörs av författandet av en projektrapport, presentation av projektet samt en skriftlig utvärdering av arbetsprocessen (10 hp), del två examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin