Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV075

Kod
1MV075
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • från ett ämnesövergripande perspektiv redogöra för dagens hållbarhetsproblematik;
  • beskriva och värdera olika samhällsaktörers strategier, handlingsutrymme och begränsningar i strävan efter ett hållbart samhälle;
  • resonera kring individ-/aktörsperspektiv kontra struktur-/systemperspektiv på samhällsförändring;
  • ingående reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar.

Innehåll

Kursens ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken och belyser olika ansatser att sträva efter förändring. I en mångvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna gästföreläsare diskuteras dagens allvarligaste miljö-, utvecklings- och hållbarhetsproblem, samt olika aktörers strategier och handlingsutrymme för att lösa dessa problem. I seminarieform diskuteras och utarbetas konkreta strategier för samhällsförändring, på strukturell/samhällelig nivå likväl som ur ett individperspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin