Det engelska språket i förändring I

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN496

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN496
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 maj 2016
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp i ett språkvetenskapligt huvudområde vari skall ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna visa god förtrogenhet med engelskan under perioden 1500-1700
  • kunna förstå utvecklingen mot dagens engelska framförallt inom fonologi, morfologi och syntax
  • kunna förstå och tolka sambandet mellan historiska och moderna lingvistiska företeelser.
  • kunna visa förtrogenhet med metoder inom historisk lingvistik
  • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
  • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner genom att redovisa mindre forskningsämnen inom nyengelsk språkhistoria.

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier av engelskans utveckling från 1500 till 1700. Områden som tas upp inkluderar fonologi, morfologi och syntax. Ett centralt moment är att undersöka vissa språkliga företeelser och deras utveckling med hjälp av korpusstudier.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin