Fasta tillståndets kemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Oorganisk kemi I, 10 hp, eller Fysikalisk kemi, 10 hp, eller Grundläggande materialkemi, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva principerna för fasta ämnens uppbyggnad
  • beskriva specifika kristallstrukturer med tillämpning av kristallografiska basbegrepp
  • redogöra för alstring av röntgenstrålning samt dess effekter på materia
  • beskriva diffraktionsfenomenets experimentella utnyttjande
  • använda pulverdiffraktionsdata för att karakterisera kubiska substanser
  • relatera diffraktionsintensitet matematiskt till strukturella parametrar och härleda utsläckningsvillkor
  • använda kristallografiska data för en validerad fasanalys
  • analysera termogram och fasdiagram i kända system

Innehåll

Grunder rörande fasta ämnens uppbyggnad med enkla strukturexempel. Teoretisk och experimentell kristallografi. Unära och binära fasdiagram. Röntgendiffraktion, termisk analys och orientering om andra karakteriseringstekniker.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB209 Fasta tillståndets kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin